Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  AI og sosialkonstruksjonisme

  Hva & hvorfor

  Appreciative Inquiry (AI) er en aksjonsforskningstradisjon som har sitt utgangspunkt i (blant annet) sosialkonstruksjonisme og positiv psykologi. AI bygger på den enkle antagelsen om at alle organisasjoner har noe som fungerer bra, og at det er disse styrkene som kan danne utgangspunktet for et arbeid for å få til positive endringer. Vanligvis tenker man at et utviklingsarbeid forutsetter at man har et problem og at målet med et utviklingsarbeid er å få løst disse problemene. Med AI tenker man annerledes: Målet for utviklingsarbeid i organisasjoner bør være langt med offensivt enn å løse problemer. Målet må være å utløse organisasjonens største potensial: Skape begeistring og entusiasme blant medarbeidere, få til fremragende (lærings)resultater og være med på å skape et godt samfunn å leve i.

  Som tilnærmingsmåte til personlig utvikling og endringer i organisasjoner har Appreciative Inquiry som en grunnleggende antagelse at spørsmål som bidrar til samtaler om styrker, suksesser, verdier, håp og drømmer i seg selv frambringer endringer. Man tenker seg videre at både organisasjoner og endringsarbeid i organisasjoner fungerer på sitt beste i relasjonelle prosesser der man undersøker og lærer av egen praksis på en verdsettende måte.

  Sosialkonstruksjonismen er den filosofiske teorien om at mennesker både forstår og skaper sin virkelighet gjennom språklig interaksjon med andre. Dette gjør at individet formes av de sosiale og kulturelle omgivelsene det befinner seg i, gjennom felles språklige definisjoner og fortolkninger. Dette gjelder også på arbeidsplassen, hvor fellesskapet definerer kulturen, omgangsformen og språket som blir gjeldende. Sett i sammenheng med prosessledelse, vil derfor språk og fortolkninger være en viktig del av både å forstå og være i stand til å hjelpe organisasjoner og team.

  Hvordan

  Ved å ta utgangspunkt i en positiv og anerkjennende holdning i språket, kan du som prosessleder bidra til at trivselen og dermed produktiviteten forbedres. Gjennom språket skapes forventninger og handlingsrom, og når en språklig omgangsform er satt, vil den ofte tiltrekke seg episoder som vedlikeholder og bekrefter forventningene.

  Ønsker du å lære mer om prosessledelse og trene på prosesslederrollen? Ta en titt på Prosesslederstudiet

   

  Kilder: Cooperrider & Whitney (2005) Appreciative Inquiry. A positive Revolution in Change. San Francisco. Berrett-Koehler. Hauger m-fl. (2008). Organisasjoner som begeistrer. Oslo: Kommuneforlaget.