Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  5D-modellen

  Hva & hvorfor

  En anerkjennende læringsprosess (AI) består som regel av fem prosessforløp. På engelsk snakker man om en ”5D-modell”: Definition; Discovery, Dream, Design og Delivery.

  I norsk språkdrakt har vi valgt å bruke disse ordene om de fem fasene:

  1. Definisjonsfase: Ledelse og ansatte blir enige om formålet med utviklingsarbeidet, hvordan man skal arbeide (prosessplan, valg av arbeidsmåter og metoder), og hvem som skal involveres (hvem er deltakere: alle ansatte, brukere, samarbeidspartnere?). Det kan være aktuelt å bruke forberedende verksteder som metode for å bestemme fokus for utviklingsarbeidet, og å sette opp mål for arbeidet.
  2. Oppdagelsesfase: Hele systemet: Ansatte, ledere, brukere og samarbeidspartnere er med på å undersøke organisasjonens positive kjerne. Den positive kjernen er de situasjonene som oppleves som livgivende. Man kan ta i bruk i ulike undersøkelsesmetoder: Intervju, historiefortelling, fokusgruppesamtaler o.a. Undersøkelsene skal gi svar på hva det er som ”gir energi” i det daglige arbeidet – og hvilke forutsetninger som var til stede da organisasjonen fungerte på sitt beste.
  3. Drømmefase: Deltakerne involveres i å utarbeide en drøm/visjon for hvordan organisasjonen vil se ut, hvis suksesskriteriene (som er identifisert i undersøkelsesfasen) er til stede hele tiden. Hvordan vil organisasjonen da fungere? Hvilke resultater vil man da kunne oppnå? Hva vil lærere, foreldre på andre skoler si om oss da?
  4. Designfase: Deltakerne involveres i å designe hvilke endringer som må gjøres i det organisatoriske/ sosiale/ tekniske miljøet for å kunne realisere drømmen.
  5. Realiseringsfase: Deltakerne involveres til å identifisere hvilke første skritt (som vil gjøre den største forskjellen) for å bringe organisasjonen i ønsket retning.

  Kilder: Cooperrider & Whitney (2005) Appreciative Inquiry. A positive Revolution in Change. San Francisco. Berrett-Koehler. Hauger, B. m-fl. (2008). Organisasjoner som begeistrer. Oslo: Kommuneforlaget.