Verktøykasse for prosess

  Velkommen til Lents verktøykasse for deg som vil lede gode prosesser

  Her presenterer vi metoder, verktøy, caser og artikler som kan styrke deg som ønsker å tilrettelegge og lede gode gruppeprosesser. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

  Merk! Dette er kun en registrering. Du må ikke opprette noen bruker-tilgang.
  Det er gratis og helt uforpliktende å bruke prosessverktøy.no

  Tilbake LoadingFavorite

  Hvorfor bruke prosessledelse?

  Prosessledelse tas i bruk når man ønsker å bringe sammen forskjellige mennesker og perspektiver for å finne nye svar, ideer og løsninger på en kompleks utfordring. God prosessledelse skaper engasjement, involvering og aktiv deltakelse i møter, prosjekter og andre prosesser som igjen vil bidra til bedre resultater.

  Både ledere, prosjektledere, møteledere og andre utøver prosessledelse som en naturlig del av jobben sin når de skal involvere andre mennesker i å ta beslutninger eller skape nye produkter eller resultater, men de er ofte ikke bevisste på hva rollen som prosessleder innebærer, og hvilke mulighet de har til å bruke prosessledelse som et verktøy i den organisatoriske hverdagen.

  Her er eksempel på noen begrunnelser for når det kan være klokt å bruke prosessledelse som tilnærming:

  – Når svaret eller løsningen ikke er opplagt, det er komplekse sammenhenger og vi ser ikke tydelige årsak-virkning forhold

  – Når vi trenger kreativiteten til den enkelte og gruppen som helhet

  – Når vi trenger perspektivrikdom og å se en sak fra flere ståsteder

  – Når vi ønsker å bygge kapasitet og utvikle ny kunnskap i organisasjonen

  – Når vi ønsker at noen får eierskap til et produkt, løsning eller resultat

  – Når vi trenger å forstå målgruppens behov og la interessentene og målgruppene være med å bestemme utfallet av en prosess for å tilfredsstille behovene til de involverte

  Nedenfor ligger et eksempel på en av metodene (ABCDE) vi bruker i våre kurs og når vi leder prosesser selv.

  Les mer om dette her…

  Ønsker du å lære mer om prosessledelse og fasilitering? Da kan vi anbefale prosesslederstudiet. Et syv dager praktisk rettet kurs.

  (kilde www.lent.no)

  Vedlagte filer